Sunday, November 28, 2010

تمایل جنسی

خدا بالای سر شماست اما شیطان در درون شماست. خدا همه جا هست اما مطمئنا نه زیر پتو. پس ای کسانی که ایمان آورده اید شیطان  به شما نزدیکتر است  یا خدا
کاندوم انسانی ترین وسیله ای است که بشر اختراع کرده است. قدرت تمیز تمایل جنسی از تولیدمثل عالی ترین معیار شعور انسانی است.
سکس انسان را می زاید و سرکوب آن خدا را.
ارضای نیاز فراروی از آن هم هست. تحقق سکس بی اهمیت شدن آن هم هست. این بزرگترین دیالکتیک پیشرونده ی جامعه ی بشری است. ابر دیالکتیک نیاز مسئله را بسیار ساده می کند : نیاز خود را ارضا کنید تا بنده ی تصور و کژدیسگی آن نشوید.
 اما دیالکتیک منفی آرمان زهد چنین است : حذف نیاز تقویت آن است. ماندگاری انسان در نیاز و تبدیل به جانوری حقیر.
فرهنگ سرکوبگر پدرسالار از  تمایل جنسی تنها خواست و تمنای آن را باقی می گذارد. زبان خانواده هنر تبدیل تمایل جنسی به تمنای موهوم . امر موهوم تنها یک جای خالی است یک سه نقطه .... است که با هرچیزی پر می شود.
کسی که می پندارد اسیر شهوت خویش نیست اسیر تصور آن است.
فرمول سرکوب بسیار ساده است : تبدیل تمایل جنسی به تمایل..... انسان  با سرکوب نیاز به خود ی نیاز تبدیل می شود.
خوبی چیست ؟ من از شما می پرسم ؟ یک بورژوای بخشده در میان بورژواهای بد . آموزگاری بخشنده در میان آموزگارانی عبوس. بازجوی خوب در میان بازجوهای بد. خوبی چیست؟ لحظه ی ترحم پدر. فرصتی برای پشیمان شدن. خوبی همیشه به قدرت تعلق دارد. اما بگذارید ما شر باشیم. شیطان شهوت است و فقط به همین خاطر شیطان شر است
شیطان شر است اما تمامی شرارت ها  به نام خدا  انجام می شود

No comments:

Post a Comment