Sunday, November 28, 2010

مذهب

مذهب بدترین پدیده ی انسانی و اسلام بدترین مذهب است.
 مذهب بدن را قفس روح می داند اما به قول فوکو این روح است که قفس بدن است.
مذهب در بنیادین شکل روانی خود مازوخیستی است که اگر  با بخار  سادیستی ناسیونالیسم بجوشد  فاشیسم شکل خواهد گرفت.
پس فاشیسم سادو  مازوخیستی است توده هایی مازوخیست که خود را وقف رهبر= پدر و مادر=وطن می کنند. فاشیست در تخیل حضور پدر و آغوش مادر به سر می برد. فاشیسم روان پریشی در خاتمه ی روان نژندی مذهب است.
اسلام سیاسی فاشیسمی است که می خواهد مرزهای دولت ملت ها را در نوردد و در وحدتی خیالی یک امپراتوری شرقی پیوند بزند. بورژوازی غرب هنوز شرم داردکه جمهوری اسلامی را فاشیسم بخواند. هرگونه تحلیلی از این رژیم بدون اتکا به نظریه فاشیسم خیانت به جنبش انقلابی است.
رهبر پدری است که زبانش را نمی فهمیم اما حضورش را احساس می کنیم. فاشیسم توده ها را به سطحی پیشا نمادین باز می گرداند. حضور پدر از هر گونه معنایی تهی می شود. ولایت مطلقه ی فقیه در ساختار روانی خود معادل است با حضور مطلق سرکوب تمایلات جنسی.
 ریشه فاشیسم جمهوری اسلامی در اسلام است . جنگ اسلام خوب با اسلام بد چیزی نیست جز جنگ نیروهای مازوخیستی اسلام با توان بالفعل سادیستی آن.
سادومازوخیسم فاشیسم بزرگترین نیروی جنگی خود را در تجاوز جنسی می یابد. تجاوز های جنسی در زندان های جمهوری اسلامی عریان سازی ناگهانی روح سادیستی فاشیسم است. در اینجا تمامی لفافه های زبانی کنار زده می شود. انتقام فاشیستی ذاتا تجاوز جنسی است.

No comments:

Post a Comment